REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Ficon Oy:n asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.

Päivitetty 24.3.2021

1. Rekisterin pitäjä

FiconOy (Y-tunnus 2004466-8) Rekkatie 9, 80100 Joensuu, p. 050 324 2310

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pentti Hyttinen, pentti.hyttinen(at) ficon.fi

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Ficon Oy asiakasrekisteri.

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme, potentiaalisten asiakkaidemme sekä yhteistyökumppaneidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja peruste

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon ja asiakasviestintään, tavoitteena kohdentaa viestimme niin, että saat juuri itsellesi sopivaa viestintää. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutetut intressimme ylläpitää liikesuhteita sekämarkkinoida ja viestiä rekisteröidyille tuotteistamme, palveluistamme ja tapahtumistamme. Lähetämme sinulle myös suostumuksesi perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä. Käsittelemme henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön, erityisesti yleisen tietosuojasäädöksen (GDPR) mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme henkilöiden nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite-ja muita heidän jättämiään tietoja. Evästeiden avulla saamme verkkosivujemme vierailijoista mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja työnimike / vastuualue

Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala

Puhelinnumero

Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen esim. kilpailuihin ja tapahtumiin

Henkilön luovuttamat muut tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään. Tiedot saadaan FiconOy:n verkkosivuilta (yhteydenotto-ja tilauslomakkeet, materiaalilataukset) ja FiconOy:n tapahtumiin ilmoittautumisista.

Muita tietolähteitä ovat erilaiset asiakaskontaktit, kuten messut, henkilökohtainen myyntityö,jne. Henkilöä informoidaan tietoja kysyttäessä aina erikseen yhteystietojen mahdollisesta käytöstä markkinointitarkoituksiin.

Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi verkkosivuillamme jättää jäljen, IP-osoitteen. Evästeiden avulla keräämme tilastoja verkkosivujen kävijöiden käyttäytymisestä sekä määristä (Google Analytics) ja IP osoitteen avulla voimme tehdä jälkimarkkinointia. Verkkosivuvierailuista emme kerää henkilötietoja. Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös ulkopuolisista rekistereistä.

7. Tietojen luovutus

Emme luovuta asiakkaisiimme liittyviä henkilötietoja kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta jäljempänä kuvattuja tapauksia.

Palveluntarjoajat: Annamme tietyille luotettaville kolmansille osapuolille tehtäväksi suorittaa toimintoja ja palveluita FiconOy:lle. Jaamme henkilötietojasi näille kolmansille osapuolille, mutta vain siinä määrin kuin on tarpeen näiden toimintojen suorittamiseksi ja palveluiden toimittamiseksi sekäsellaisten sitovien sopimusvelvoitteiden mukaisesti, joissa näitä kolmansia osapuolia vaaditaan ylläpitämään yksityisyydensuojaa ja tietoturvaa.

Julkiset viranomaiset, kuten lainvalvontaviranomaiset: FiconOy tekee yhteistyötä valtion ja lainvalvontaviranomaisten tai yksityisten osapuolten kanssa lain noudattamiseksi. Saatamme luovuttaa sinua koskevia tietoja valtiolle tai lainvalvontaviranomaisille tai yksityisille osapuolille siinä määrin kuin oman harkintamme mukaan katsomme olevan tarpeen tai asianmukaista kanteisiin ja oikeudenkäynteihin (mukaan lukien haasteet) vastaamiseksi, FiconOy:n tai kolmannen osapuolen omaisuuden ja oikeuksien suojaamiseksi, yleisön tai yksilön turvallisuuden varmistamiseksi, laittoman, epäeettisen tai kannekelpoisen toiminnan estämiseksi tai pysäyttämiseksi tai lain noudattamiseksi.

Henkilötietoja voidaan Ficon Oy:n harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole tätä erikseen kieltänyt.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Ficon Oy suhtautuu hyvin vakavasti henkilötietojesi salassapidon turvaamiseen. Käytämme hallinnollisia, fyysisiä ja elektronisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi luvattomalta käytöltä. Keräämme tiedot tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Vaikka pyrimme varmistamaan henkilötietojen eheyden ja turvallisuuden, emme voi taata, että käytetyt turvatoimet estävät kolmansia osapuolia ja niin kutsuttuja hakkereita pääsemästä käsiksi henkilötietoihin laittomasti. Ilmoitamme sinulle lain vaatimalla tavalla kaikista salaamattomien, elektronisesti tallennettujen henkilötietojen suojaukseen, salassapitoon tai eheyteen liittyvistä rikkomuksista tarkoituksenmukaiseen aikaan ja ilman kohtuutonta viivettä tavalla, joka vastaalain täytäntöönpanon tarpeita tai rikkomuksen laajuuden määrittämistä ja tietojärjestelmän kohtuullisen eheyden palauttamista.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

10. Oikeutesi:

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.